ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2005/CZ/16/C/PE/003 - Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok a zajištění množství a jakosti pitné vody v regionu Jihlavsko

Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok a zajištění množství a jakosti pitné vody v regionu Jihlavsko

Tento projekt svým rozsahem v oblasti čištění odpadních vod ve městě Jihlava a přilehlých městských částech navazuje na projekt "Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě města Jihlava". Projekt je členěn na dva podprojekty, a to rekonstrukci stávajících a výstavbu nových kanalizačních stok a zajištění dostatečného množství a jakosti pitné vody v regionu Jihlavsko. První část projektu koncepčně řeší odvádění odpadních vod na ČOV a je v souladu s prioritním cílem efektivního zneškodnění odpadních vod bez negativních dopadů na životní prostředí v souladu s požadavky směrnice Rady 91/271/EHS. Druhá část projektu řeší zajištění dostatečného množství a jakosti pitné vody a zvýšení zásobního systému zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Zhotovitel stavby: PÖYRY Environment a.s.
 
Správce stavby: Sdružení AP Investing, s.r.o. (Brno - VRV a.s. a Praha - DUIS s.r.o.

-

Celkové náklady projektu:464 219 529 CZK
Celkové náklady z Finančního memoranda:18 071 914 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:-
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:15 006 002 EUR
Procento podpory:67%
Kontakt na konečného příjemce:Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
Žižkova 93
586 01 Jihlava
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.