ISPA a Fond soudržnosti 2004 - 2006
v sektoru životního prostředí

ŘÍDÍCÍ ORGÁN FS
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT FS
REALIZAČNÍ ORGÁN FS

2004/CZ/16/C/PE/001 - Karviná - rozšíření kanalizace

Karviná - rozšíření kanalizace - foto 1Karviná - rozšíření kanalizace - foto 2Karviná - rozšíření kanalizace - foto 3Karviná - rozšíření kanalizace - foto 4Karviná - rozšíření kanalizace - foto 5Karviná - rozšíření kanalizace - foto 6Karviná - rozšíření kanalizace - foto 7Karviná - rozšíření kanalizace - foto 8
Karviná - rozšíření kanalizace

Cílem projektu bylo bezpečné odvádění všech splaškových vod z města Karviná do stávající ČOV, jejíž kapacita je hydraulicky a účinností čištění vyhovující ČR a EU legislativě. Napojeny byly do té doby neodkanalizované části města, byl kapacitně posílen stávající stokový systém s cílem omezit na stokové síti odlehčování do toků za dešťových událostí a odvádět větší podíl srážkových vod do ČOV a v ní jej podle platné legislativy čistit, a to ve stávající biologické ČOV využitím její hydraulické kapacity a nově též v rekonstruované mechanické části staré ČOV Karviná. Současně byla plánována rekonstrukce otevřeného koryta Olšinského náhonu na kapacitu nutnou pro odvádění odlehčovaných vod ze stokové sítě do povrchových recipientů a následně do řeky Olše.

Zhotovitel stavby: Sdružení TCHAS - OHL ŽS - VOKD
 
Správce stavby: Sdružení VOD-KA/ČECH/Technoprojekt

-

Celkové náklady projektu:45 587 781 EUR
Celkové náklady z Finančního memoranda:22 868 000 EUR
Celkové uznatelné náklady projektu:22 062 000 EUR
Celkové uznatelné náklady z Finančního memoranda:22 062 000 EUR
Procento podpory:80%
Kontakt na konečného příjemce:Město Karviná
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná
ISPA a Fond soudržnosti v sektoru životního prostředí - přehled úspěšných projektů v ČR
mapa stránek  |  tisk  |  webmaster
Created by EnviWeb s.r.o.