www.fondsoudrznosti.cz


Fond soudržnosti

Fond soudržnosti (FS) byl založen na základě nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 za účelem poskytování pomoci na projekty v oblasti životního prostředí a transevropských sítí v sektoru dopravní infrastruktury. Právním základem pro založení FS je pak článek 130d Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství.

Rozsáhlé investice v těchto sektorech jsou velmi důležité z pohledu začleňování priorit Evropské unie (EU) v rámci strategie udržitelného rozvoje při naplňování cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

Dle nastavených pravidel FS umožňuje financování až 85 % způsobilých výdajů na velké projekty z oblasti životního prostředí a dopravy. Aby členský stát mohl získat finanční prostředky z FS musí splňovat následující kritéria:

V letech 2004-2006 měl FS k dispozici téměř 16 mld. eur (v cenách roku 2004). Více než polovina těchto prostředků (8,5 mld. eur) bylo vyhrazena pro nové členské státy, které v roce 2004 vstoupily do EU. Mezi zeměmi způsobilými pro čerpání pomoci z FS jsou od 1. května 2004 Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.

V sektoru životního prostředí činila hrubá alokace finančních prostředků pro Českou republiku na léta 2004-2006 téměř 375 mil. eur. Celková hrubá alokace pro projekty ISPA a Fondu soudržnosti 2004-2006 v oblasti životního prostředí v České republice je necelých 600 mil. eur.

Působnost Fondu soudržnosti

FS se nezaměřil specificky na regionální politiku (neposkytl podporu na úrovni regionů), a proto nepatřil mezi tzv. strukturální fondy. V současném programovém období 2007-2013 ale již byl mezi ně začleněn v zájmu dosažení větší součinnosti intervence jednotlivých fondů. Konkrétní případ představuje například Operační program Životní prostředí, který poskytuje podporu vybraným projektům jak z FS, tak z Evropského fondu regionálního rozvoje. Oba fondy jsou vzájemně komplementární a o zdroji podpory rozhoduje tématické zaměření předkládaného projektu. Oproti programovému období 2004-2006 tak dochází k zásadnímu posunu.

Fond soudržnosti a Česká republika

Česká republika (ČR) se stala členem EU dne 1. května 2004, nicméně příprava na čerpání finančních prostředků z FS probíhala již dříve. ČR využívala pomoci z finančního nástroje ISPA (Instrument for Structural Policies Pre-Accession), který byl určen kandidátským zemím již od roku 2000 do doby vstupu do EU. Zaměření a postupy pro financování projektů ISPA byly analogické s FS. Po přistoupení do EU mohla implementace projektů schválených v režimu ISPA plynule přejít do režimu FS. Bližší informace o postupném schvalování projektů v jednotlivých letech a o čerpání prostředků FS jsou prezentovány v následujících grafech.


Věcná náplň projektů

Pozn: Z grafu je patrné kolik projektů bylo v jednotlivých oblastech implementováno (pravá osa) a zároveň kolik činí alokace FS na jednotlivé oblasti (levá osa). Z grafu je patrné, že nejvíce byly podporovány vodohospodářské projekty a to kanalizace v kombinaci s ČOV, celkem 22 projektů.


Schválené projekty v období 2000-2006

Pozn: Z grafu je patrné kolik prostředků z FS bylo v daném roce alokováno schváleným projektům (levá osa) a kolik projektů bylo v daném roce schváleno (pravá osa)


Prostředky FS - alokace a skutečné čerpání

Pozn: Z grafu je patrný postupný nárůst alokace prostředků FS konkrétním projektům a časový posun se kterým byla a stále je schválená alokace skutečně čerpána. V roce 2011 se předpokládá dočerpání zbývajících prostředků. Zároveň je patrné, že u prvních projektů došlo ke skutečnému čerpání až v roce 2003.


Implementace projektů na národní úrovni – organizační zajištění 2004-2006